آلبرت انیشتین فیزیکدان :
قرآن کتاب جبر یا هندسه یا حساب نیست بلکه مجموعه ای از قوانین است که بشر را به راه راست، راهی که بزرگترین فلاسفه دنیا از تعریف و تعیین آن عاجزندهدایت می کند .

(قرآن از دیدگاه 114دانشمند جهان مولف علی قلی ص16-کتاب راه تکامل ج6 ص53)

عکس های زیبا از قرآن کریم - آکا