کلنگ و تیشه آورده ام

تو بگو کدام کوه ؟؟؟؟

فقط کمی شیرین باش...