زندگی مثل لیوان ترک خورده میمونه

بخوری ، تموم میشه

نخوری ، حروم میشه

از زندگیت لذت ببر

چون در هر صورت تموم میشه...