اونقدر پیله کردن به ما،

         دارم پروانه میشم

                       برسم به ماه