آدامس جویده شده ای راکه روی زمین می اندازید:
باعث مرگ پرندگان می شود!

آنهافکرمیکنند که تکه ای نان است ومی خورندوبه دهانشان می چسبدودیگرنمی توانند چیزی            بخورند و بیا شامند و سبب مرگ تدریجی آن ها میشود.....

بیایید حداقل به پرندگان رحم کنیم ودرمرگشان سهیم نباشیم....