وقتی برنده می شوی ،نیاز به توضیح نداری!

ولی وقتی می بازی چیزی برای توضیح دادن نداری!