گاهی اگه همه ی دنیا رو به پات بریزن

و تمام شهر زیر پات باشه …

بازم میخوای که به آسمون زل بزنی

و بگی : مهمون نمیخوای ؟