شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند

عشق بورز به آن ها که دلت را شکستند

دعا کن برای آنان که نفرینت کردند

درخت باش به رغم تبرها 

بهار شو و بخند

که خدا هنوز آن بالا با ماست