ای محبوب ما،

چه زیبا سخن می‌گویی

که همه ما را دیوانه خود کرده‌ای

و همه ما را مشتاق محبت خود ساخته‌ای!