پنبه را وقتی می زنند ، باز و سفید میشود و ارزشمند

ما با شیوه تربیتی خدا آشنا نیستیم ، تا مصیبتی می رسد ،

شروع میکنیم به بی تابی و ناله کردن و ناسپاسی

آهنگرها وقتی می خواهند روی یک تکه آهن کار کنند ،

آنرا در گیره میگذارد خدا هم همینطور است اگر بخواهد روی کسی کار بکند ،

او را در گیره مشکلات می گذارد

گرفتاری ها ، نشانه عشق خداوند است

 لذا تمام انبیاء تحت فشار بوده اند 

و دلیل مهم دیگر این است که ما خدا را درک نمی کنیم

میزان توانایی های خدا را باور نداریم

باور نداریم که او چقدر مقتدر است

حافظ اگر کسی را می دید که زیبا چهره بود 

می گفت : تو اول نطفه بودی و خدا تو را به این صورت درآورد ،

پس این خدا می تواند به من آرامش دهد...

پس خودت را بدست او بده و به او امیدوار باش و به او اعتماد کن

و چه زیبا شیخ بهایی میگوید : 

"شد دلم آسوده چون تیرم زدی ، ای سرت گردم چرا دیرم زدی"