پیام نوروز این است.

دوست داشته باشید و زندگی کنید.زمان همیشه از آن شما نیست.

 

امروز امروز است، امروز جاودانه است و امروز زیباترین روز دنیاست.
 

"پس قـــــدر امـــــــروز را بدان"

   

 

 

 

حتما به موضوعات وب توجه کنید

و مطلب مورد نظرتون رو از اونجا پیدا کنید .