فقط پلی بودم برای عبورت  فکر تخریب من نباش 

به آخرکه رسیدی فقط دست تکان بده

 خودم فرو میریزم...

...