* * مـن بـه سیبــی  خشنـودم
و بـه بـوییـدن یک بـوتــه بـابـونـه
مـن بـه یک آیینـه،
یک بستگـی پــاک 
قنــاعت دارم . . .