اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت دلگیر مباش

که نه تو گناهکاری نه او!

آنگاه که مهر می ورزی؛مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می کند

پس خود را گناهکار مبین !

من عیسی نامی را می شناسم که ده بیمار را در یک روز شفا داد

و تنها یکی سپاسش گفت !

من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده

یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !


پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند از تو

برای مهربانیت قدردانی می کنند !

 پس از ناسپاسی هایشان مرنج و در شاد کردن دلهایشان بکوش

که این روح توست که با مهربانی آرام می گیرد !

خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد ؛

پس به راهت ادامه بده