باز کن پنجره را ...
من تو را خواهم برد ،
بر سر رودِ خروشانِ حیات !
آب این رود به سرچشمه نمیگردد باز ،
بهتر آن است که غفلت نکنیم از آغاز ... !


"حمید مصدق"