در جستجوی زیبایی آنقدر سرگردان بوده ایم که
لذت زیبا دیدن از یادمان رفته است ...

"علیرضا عباسی"